هادی صادقی

مربی گروه بهداشت محیط

اطلاعات تماس پست الکترونیک: h.sadeghi@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی مربی
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل